คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภูผา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์สิทธิ์ อรรคบาล
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัยลดา โยธายุทธ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญนภา บัวพิษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6