กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไชยา ใจกลาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชนัญชิดา มีพรหม
ครูผู้ช่วย