กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุกลพัฒน์ การร้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูนิตยา สอนนุชาติ
ครูชำนาญการ

คุณครูอนุพงศ์ ไชยบุตร
ครู

คุณครูสุพัตรา จันทบาล
ครู

นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญรักษา
ครูอัตราจ้าง