กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนราดล นวลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์
ครู