กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูวิภัสสร จันทวัตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูณัฐทิยา สุวรรณวร
ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูกิ่งกนก เฟือยงาราช
ครูผู้ช่วย

นายพิทยาทร บุญเทียม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ งามเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู