กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบัญชา โยธายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภา พรหมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรนันท์ แสนดวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ งอยปัดพันธ์
พนักงานราชการ

นายปวเรศ แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย

นายไตรภพ สารีนันท์
ครูอัตราจ้าง