ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565