โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
คณะผู้บริหาร

นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรอุษา พินิจมนตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา