คณะผู้บริหาร

นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ่งนภา พรหมภักดี
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน