พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
                1. ส่งเสริมบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
                2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
                3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                5. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษา
            เป้าประสงค์ (Goal)
                1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
                3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                4. โรงเรียนมีระบบบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย