กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลลิตสินี วิศรียาธร
ครูชำนาญการ

Miss Wirba Christina Shinyuy
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธารโสภิณ สีกานิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวโฉมวิไล ทวีผล
ครูอัตราจ้าง

DING RUONAN (丁若男)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวไพลิน แช่มชื่น
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

นางเยาวเรช ชูเมือง
พนักงานราชการ