วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
            โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            พันธกิจ (Mission)
                1. ส่งเสริมบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
                2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
                3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                5. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษา
            เป้าประสงค์ (Goal)
                1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
                3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                4. โรงเรียนมีระบบบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
            กลยุทธ์ (Strategic)
                กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
                กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 
           
 
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้
                    1. รักชาติศาสน์กษัตริย์                     5. อยู่อย่างพอเพียง
                    2. ซื่อสัตย์สุจริต                              6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                    3. มีวินัย                                                  7. รักความเป็นไทย
                    4. ใฝ่เรียนรู้                                    8. มีจิตสาธารณะ
                           
            จุดเน้นการจัดการศึกษา (Indication)
                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3
                2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพที่เหมาะสม ร้อยละ 100
                3. นักเรียนออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 1
                4. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยร้อยละ 85
                5. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย
ร้อยละ 80
  1.       นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 80
                7. ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรม หรือทำวิจัยในชั้นเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 100
                8. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 100
                9. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100
                10. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
                11. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100
                12. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
                13. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80