สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปดอกแพงพวยในวงกลม ภายใต้ประกาศรัศมีสีทอง

 
 
 
 
ดอกแพงพวยเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม มีคุณสมบัติทนต่อสภาพความแห้งแล้ง
ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนคาดหวัง คือเป็นคนพากเพียร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญูสถาบัน ประกายรัศมีสีทอง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียงเกียรติยศ แผ่ขจรไปทุกทั่วสารทิศ เป็นที่รับรู้ของและศรัทธาของสาธารณชน