กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปัญจา แก้วคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ
ครู

นางสาวสมพร เชื้อสุภา
ครูชำนาญการ