โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมู่ 5 ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุษา พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รุ่งนภา พรหมภักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :